Terms and conditions

Disse handelsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Ertner Zen Alternnaliva Meditation (herefter benævnt som Alternaliva) , CVR-nr. 38904353, c/o Madelene Caroline Ertner Poulsen (Malene), 3550 Slangerup, alternaliva.love@gmail.com


Afvikling, ændring og aflysning

Ved køb af en session eller forløb hos Alternaliva, vil du senest 48 timer efter din betaling, modtage en mail fra Malene Poulsen, med forslag til tider til afholdelse af session og/eller forløbet. Levering af online produkter sker umiddelbart efter dit køb.

Alternaliva har ret til, med 24 timers varsel, at ændre tidspunktet for købte ydelser, sessioner og undervisningsdage på online-forløb. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Alternaliva har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner/forløb mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Alternaliva kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Ved session er du selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine, til enhver tid aktuelle, telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse. 

Når tidspunktet er aftalt, er sessiontiden bindende. Skulle det ske at du ikke fremmøder online på Skype, inden for 15 min. efter sessionstidens start, aflyses sessionen. Det er ikke muligt at få pengene retur eller bytte til en ny tid i dette tilfælde.

Ved tilmelding til forløb, er du indforstået med, at du er forpligtet til at betale alle efterfølgende rater uanset indtil forløbet er betalt fuldt ud, uanset om du vælger at stoppe - og uanset årsag. 


Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inklusiv moms, med mindre andet er angivet. Momsen udgør 25 % af købssummen og eventuelle gebyrer for betaling med dit betalingskort, er ikke momsbelagt.

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Meditationer, Healinger og online-forløb og andre ydelser skal betales fuldt ud eller via en ratebetalingsordning. Ved kortbetaling af ratebetalingsordninger, er du selv ansvarlig for at tilkoble det rette kort til dine betalinger - dette gøres via www.simplero.com.

Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen. 

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.


Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som Alternaliva og/eller Madelene Caroline Ertner Poulsen måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Det er altid forbrugerens ansvar at handle på de ting, der bliver fortalt til sessionerne/forløbene, og skal altid ses som inspiration til fremtidige skridt. 

Alternaliva og Madelene Caroline Ertner Poulsen skal under ingen omstændigheder, være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Alternaliva og/eller Madelene Caroline Ertner Poulsens har handlet simpelt uagtsomt. 

Alternaliva og/eller Madelene Caroline Ertner Poulsens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.


Rettigheder

Alternaliva har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er produkter, live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. 

Alle digitalt købte produkter på onlineforløb, kan downloades så længe onlineforløbet er i gang og det er forbrugerens ansvar at downloade materialet, inden at forløbet slutter. 

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Alternalivas virksomhed. 

Ved køb får du brugsret til al materiale, og du må ikke anvende materialet til andre formål end det, hvortil det er købt som almindelig forbruger. Det er ikke tilladt at købe en ydelse, eller produkt med efterfølgende direkte eller indirekte konkurrenceøjemed. Ej heller til videreformidling. De gængse regler for ophavsretten gør sig gældende.

Alternaliva og/eller Madelene Caroline Ertner Poulsens navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Alternaliva og/eller Madelene Caroline Ertner Poulsens navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Alternaliva berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. 

Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Alternaliva er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Datapolitik

Alternaliva indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. 

Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Alternaliva har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.


Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Alternaliva. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedeoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på.

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Alternaliva yder ingen fortrydelsesret på ydelser som starter/leveres inden for 14 dage fra købsdatoen, og det er ikke muligt at få sine penge retur, efter afholdt session. Er der mere end 14 dage til start, og fortryder du købet, skal Alternaliva underrettes herom senest 14 dage efter købet. 

Når de 14 dages fortrydelsesret er udløbet, er dit køb bindende. 

Har du modtaget en del af en ydelse eller produkt, og ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at der modregnes tilbagebetalingen med et rimeligt beløb, for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser/produkter. Produkter skal returneres til os inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når vi har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer vi dit tilgodehavende snarest muligt, dog senest inden for maks. fem måneder.

Når du tilmelder dig et forløb og betaler 1. rate er du forpligtet til at betale efterfølgende rater uanset om, du vælger at stoppe undervejs og uanset årsag. Dette godkender du ved tilmelding. 

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter (Malaer o.l.). Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, (her under Guidet Healing, Guidet Meditation, forløb og events) så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.


Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Malene Poulsen på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i København som første instans.

Ændring af betingelser

Alternaliva har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser. 

© 2019. Ertner Zen Alternnaliva Meditation.
Alle rettigheder forbeholdes.